tsg-432805935tsg52475

Open House

Een aanbestedende dienst koopt in voor derden.

Open House

Open House is geen (wettelijk voorgeschreven) aanbestedingsprocedure. Het is een wijze van contracteren door een aanbestedende dienst waarbij onder bepaalde voorwaarden de aanbestedingsregelgeving niet van toepassing is.

Kenmerkend is dat de aanbestedende dienst niet inkoopt voor haar eigen organisatie, maar voor derden (bijvoorbeeld burgers). In de praktijk wordt de open-house methodiek veelal toegepast door inkopende gemeente in het sociaal domein. Open House is toepasbaar wanneer de aanbestedende dienst louter geschiktheidseisen en/of minimumeisen stelt aan ondernemingen, en dat zij de keuze tot de daadwerkelijke contractspartner overlaat aan de derde voor wie zij inkoopt.

Hoewel een Open House systeem niet is onderworpen aan de regels van de Aanbestedingswet 2012, gelden er de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht, in het bijzonder de beginselen van non-discriminatie en gelijke behandeling van ondernemers, en aan de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting. Daarnaast zijn uiteraard de algemene beginselen van behoorlijk bestuur onverkort van toepassing op overheidshandelen in relatie tot zorgaanbieders. Hoewel een Open House procedure geen wettelijke procedure is, worden veel Open House procedures aangekondigd op TenderNed.